KANVOD      

Projekt EU

 

 

europska unia

„Tento projekt sa realizoval s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“ 

Miesto realizácie projektu:

Kanvod, spol. s r.o.

SNP 51

953 01 Zlaté Moravce

Názov projektu:

Nákup inovatívnych technológií – KANVOD, spol. s r.o.

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je vytvorenie  podmienok pre rast konkurencieschopnosti, flexibility a produktivity práce pri servise a opravách nákladných vozidiel, osobných vozidiel a stavebných mechanizmov. V dôsledku realizácie projektu sa vytvoria 2 nové pracovné miesta.

 

Špecifické ciele:

  • upevnenie pôsobenia na domácom trhu
  • zvýšenie spoľahlivosti, kvality a  konkurencieschopnosti
  • skvalitnenie a rozšírenie ponúkaných služieb

 

Východiskový stav:

  • stabilná pozícia na trhu v oblasti stavebníctva
  • dostatočný sortiment strojov, zariadení a dopravných prostriedkov
  • vlastné priestory 

 

Stav po realizácii projektu:

Vďaka podpore z EÚ

  • zníženie miery nezamestnanosti
  • zvýšenie produktivity práce – zvýšenie HDP v regióne
  • udržanie a vytvorenie nových pracovných miest – podpora zamestnanosti
  • zvýšenie konkurencieschopnosti

Názov a sídlo prijímateľa:

KANVOD, spol. s r.o.

Hviezdoslavova 10, 953 01 Zlaté Moravce

Dátum začatia realizácie projektu:

 

Dátum skončenie realizácie projektu:

2015

Logo operačného programu:

 

Názov riadiaceho orgánu:

Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

www.economy.gov.sk     |  www.opkahr.sk     |   www.siea.gov.sk

Výška poskytnutého príspevku:

196 194,00 €

Fotodokumentácia alebo vizualizácia realizácie aktivít výsledkov projektu (uvedené musí byť pravidelne aktualizované).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Popis, výkon  , úspora